CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Ngày đăng: 25/06/2021 10:04 AM

  I.     MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

  1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng này (“Chính Sách”) áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập và sử dụng website tntcuchiland.vn (“Khách Hàng”) của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi (“Công Ty Bất Động Sản T&T Củ Chi”).
  2. Chính Sách này mô tả cách thức Công Ty bất động sản T&T Củ Chi tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách Hàng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật (“Thông Tin Khách Hàng”).
  3. Bằng việc cung cấp thông tin trên website tntcuchiland.vn, Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách này và toàn bộ các thông tin được công bố công khai trên website tntcuchiland.vn, sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm (nếu có).

  II.    PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

  Công Ty bất động sản T&T Củ Chi sử dụng Thông Tin Khách Hàng vào các mục đích sau:

  1. Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc/khiếu nại của Khách Hàng.
  2. Gửi các thông báo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Tập đoàn Novaland hoặc ngược lại, thông qua email/ số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp.
  3. Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê và xây dựng các Chính sách Chăm sóc Khách Hàng.
  4. Các mục đích khác được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật hoặc.

  III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

  Thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của tntcuchiland.vn với thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty bất động sản T&T Củ Chi từng thời kỳ.

  IV.   NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG (“Bên Có Quyền Tiếp Cận”)

  1. Công Ty bất động sản T&T Củ Chi.
  2. Công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác trong Công Ty bất động sản T&T Củ Chi và các đối tác.
  3. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được quyền tiếp cận thông tin với sự đồng ý của Khách Hàng.

  V.     ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi

  Địa chỉ: 233 Tỉnh Lộ 7, Gò Nổi A, An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM

  Hotline: 093 330 77 99

  VI.   PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

  Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi theo các phương thức nêu tại Mục V Chính Sách này.

  VII. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  1. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc cung cấp cho Bên Có Quyền Tiếp Cận, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi hoặc đối tác cung cấp dịch vụ/tiện ích/ưu đãi cho Khách Hàng.
  2. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi.

  VIII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  1. Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu giải đáp vướng mắc, khiếu nại, lựa chọn liên quan đến mục đích và phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng theo quy định của pháp luật, Khách Hàng có thể liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ môi giới bất động sản T&T Củ Chi theo các phương thức nêu tại Mục V Chính Sách này.
  2. Chính Sách này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Chính Sách này trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Các Bên trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về tranh chấp, hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận giữa Các Bên, thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (“VIAC”) theo Quy tắc Trọng tài của VIAC. Việc phân xử sẽ được thực hiện ở VIAC tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng là tiếng Việt và Luật áp dụng là Luật Việt Nam.
  Zalo
  Hotline 093 330 7799